Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Άκουσον γή !
Άκουσον σας λέγει ο κύριος΄ στον ιωάννη.

κύριε, τίνες μέλλουσιν ερωτάσθαι πρώτον και απολαβείν την κρίσιν;

Και ήκουσα φωνής λεγούσης μοι΄
Τα πνεύματα τα ακάθαρτα μετά του αντικειμένου΄κελεύω αυτούς πορευθήναι εις το σκότος το εξώτερον, ένθα εισίν τα υποβρύχια.

Και είπον΄κύριε, και εις ποιόν τόπο κείτε; και ήκουσα φωνής λεγούσης μοι΄

άκουσον, δίκαιε ιωάννη΄όσον δύναται ανήρ τριακονταετής κυλίσαι λίθον και απολύσαι κάτω εις τον βυθόν, και ολισθείς είκοσι έτη οι μη φθάσει εις τον πυθμένα του άδου΄καθός προείπεν ο προφήτης δαυίδ΄και έθετο σκότος αποκρυφήν αυτού.
Και είπον ΄
κύριε και απ΄εκείνων ποια γλώσσα μέλει ερωτάσθαι;
Και ήκουσα φωνής λεγούσης μοι’
Άκουσον δίκαιε ιωάννη, ερωτηθήσονται από του αδάμ αι γλώσσαι εκείναι και ο ελληνισμός, και οίτινες επίστευον εις τα είδωλα και εις τον ήλιον και εις τους αστέρας, και οίτινες εν αιρέσει την πίστιν εμίαναν, και οι μη πιστεύαντες την αγίαν ανάστασιν, και οίτινες ούχ ομολόγησαν πατέρα και τον υιόν και το άγιον πνεύμα΄τότε αποπέμψω αυτούς εν τω άδη, καθώς προείπεν ο προφήτης δαυλιδ΄ αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί εις τον άδην,πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του θεούκαι πάλιν αυτός είπεν΄ως πρόβατα εν άδη έθετο, θάνατος ποιμανεί αυτούς.
Και πάλιν είπον΄
Κύριε, και απ΄εκείνων ποιους μέλλεις κρίνειν¨
Και ήκουσα φωνής λεγούσης μοι΄
Άκουσον, δίκαιε ιωάννη’ τότε ερωτησήσεται το γένος των εβραίων, οίτινες ως κακούργον τω ξύλω με προσήλωσαν .
και είπον’ και ούτοι ποιάς κολάσεοως μέλλουσιν τυχείν και ποίου τόπου,ότι τοιαύτα σοι εποίησαν;
Και ήκουσα φωνής λεγούσης μοι΄
Αυτοί απελεύσονται εν τω ταρτάρω, καθώς προείπεν ο προφήτης δαυίδ΄
Εκέκραξαν, και ουκ ήν ο σώζων , προς κύριον, και ούκ εισίκουσεν αυτούς.
Και πάλιν είπεν ο απόστολος παύλος΄
Όσοι ανόμως ήμαρτον ανόμως και απολούνται, και όσοι εν νόμω ήμαρτον δια νόμου κριθήσονται.

Κύριε, πάντες οι Χριστιανοί εις μίαν κόλασιν απέρχονται;

Και ήκουσα φωνής λεγούσης μοι΄άκουσον, δίκαιε ιωάννη΄καθώς προείπεν ο προφήτης δαυίδ, η υπομονή των πενίτων ούκ απολείται εις τέλος. Περί δ’ε βασιλέων,ελασθήσονται ως ανδράποδα και κλαύσουσιν ως νήπια΄
Περί δε πατριαρχών και ιερέων και λευιτών των αμαρτησάντων,διασκορπισθήσονται εκ ταίς κολάσεσιν κατά την αναλογίαν εκάστου του ιδίου πταίσματος, οι μέν εν τω πυρίνω ποταμώ, οι δε εις τον σκώλικαν τον ακοίμητον, άλλοι δε εν τω επταστόμω φρεάτι της κολάσεως΄εν ταύταις ταις κολάσεσιν διαμερισθήσονται οι αμαρτωλοί.


Και πάλι είπα: κύριε και οι δίκαιοι πού μέλλουσιν αυλίζεσθαι;
Και ήκουσα φωνής λεγούσης μοι΄
Τότε αποσκεπασθήσεται ο παράδεισος, και γενήσεται ο κόσμος ‘ολος και ο παράδεισος έν, και έσονται οι δίκαιοι επι προσώπου πάσης τηςγης μετα των αγγέλων μυ, καθός προείπεν το πνεύμα το άγιον δια του προφήτου Δαυίδ’ δίκαιοι δε κληρονομήσουσιν την γήν,και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ΄αυτής.εάλλω καί η ελλάς ! ! !

Λέγει ο κύριος και θεός μου και νόμος προς τον Χριστιανών τον έχοντα επίγνωσιν της θείας αληθείας. ‘’λάλει και μη σιωπήσεις’’ εν διακρίσει κατά το ‘’καιρός του σιγάν και καιρός του λαλείν.
Και με τα έργα σας προδότες του ουρανού εδώ στην γή…
Καιρός του λαλείν ! ! !


=========

====

=


Το κατά ιωάννου προς αντιχριστους δεσποτάδες το ανάγνωσμα.ιδού έλληνες ΄ενόποιων της φανερής τραπεζας του θεου και του σατανα, οι προδότες που το πουγκί στα χέρια τους κρατάνε, πουλώντας τον χρηστό λαό στον καίσαρά τους.

ιδού η καρδιά του αντίχριστου θελήματος του Ιησού χριστού .
ιδου οι φύλακες του ''τάφου του πνεύματός της λευκής περιστεράς ''σας έλληνες.

οι του'' αρχαίου'' αγίου πνεύματος του'' άλφα και του ωμέγα'' οι εσταυρωτές.

και της θείας χάριτος σας οι ασελγοί.


Άγιος εστί ο μη έχων ούτε δεύτερο μανδύα, και όχι την περιουσία των εκατομμυρίων ευρώ κριμένη πίσω από τον φερετζέ σας, του ύμνου της εντολής του βασιλέα μου κύριου της αγάπης.

''άγιος εστί , χορης την γή...και όχι κολημένοι στην χλιδή,

άγιος εστί αδάμ, και όχι ράσα με ρώζ ζαρτιέρες απο κάτω,

άγιος εστί ώς ο χριστός, και όχι των εβραίων του μαμονα τσιράκια.''


Στο όνομα του πατέρα θεού,
Στο όνομα του ιυού,
Στο όνομα του αγίου πνεύματος,
Και στο όνομα της μητέρας Παναγίας μας.

βασιλείς των ουρανών εδώ στην γη.

Αν η βασιλεία των ουρανών δεν είναι ίδια εδώ στην γη..
Είναι γιατί εσείς η εκκλησία του προδώσατε το στέμμα και το θέλημα της τριαδικής υπόστασης σε φως αλληλεγγύης αδελφών εν χριστό λαικο εαυτο ''του''.

Σκανδαλοποιοί και ψεύτες ασελγή η εκκλησία με το ποίμνιο του Ιησού χριστού.

Και σε αυτήν την αγία τριάδα , στον θεό των χριστιανών του Ιησού χριστού την εκκλησία σας μιλάω.
Πως ελληνική αποστολική εκκλησία της Ελλάδος στα μάτια του πατέρα θεού και στον λαό του.

Στον θεμέλιο λίθο που στερέωσε ο χριστός μας ..η εκκλησία σου ιερόνιμε του Βαρθολομαίου …. Είσαι χώμα και απάτη προς την οικογένεια του ανθρώπου καταστρέφοντας ότι ιερό και όσιο με την αντιχριστιανική παιδεία .

Και εκατοντάδες διαφορετικά σχίσματα με αλληλοαφορισμένους αρχιερείς που σαν τα τσακάλια τρώγονται αναμεταξύ τους για το ποιος θα φάει την μεγαλύτερη μερίδα από την περιουσία της εκκλησίας που είναι του λαού.


Το φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου να περπατώ έγινε …

ψευδοπροφήτης tv.
Ο βιωρομποτισμός των μυαλών του ανθρώπου στο όνομα του σύγχρονου μέλλοντος .
Φυτεύει άχυρα για γνώση στα μυαλά του ανθρώπου και κάθετε μετά η ψυχή του ανθρώπου μόνη της και τα πιπιλάει.

Διαιωνίζει το έγκλημα και τον σκοταδισμό των ανθρώπων σύμφωνα με τα μέτρα και τα σταθμά των εχθρών της ειρήνης και της ελευθερίας του .

Στο όνομα της ελευθερίας …σου καταπατάνε την ελευθερία σου για να σου επιβάλουν την δικιά τους.

Αυτά που η TV διδάσκει είναι ο τηλεκατευθηντισμος της συνηδητοτιτας των ανθρώπων προς τα συμφέροντα ‘’αυτών’’ που σκηνοθετούν το μέλλον της ανθρωπότητας ,φυτεύοντας τα γεγονότα αυτά που ‘’πρέπει να συμβούν.
Μας δείχνουν τον βορά και εργάζονται στον νότο.
Μας δείχνουν τον ήλιο για εργάζονται στο σκοτάδι.
Μας μιλάνε για σκοτάδι, όπου αυτό δεν υπάρχει αυτοί το δημιουργούν.
Και το κυριότερο είναι πως ότι ιερό και ελληνικό υπάρχει το διαστρεβλώνουν με ψεύδη και σκοταδισμό την αλήθεια μόνο και μόνο για να αφανίσουν την ουράνια αγάπη και παιδεία του θεού του άλφα και του ωμέγα που είναι ως ‘’αυτόν ΄΄το δημιούργημα του ,ο άνθρωπος.
Μας θέλουν ζώα τους σκλάβους τους.
Και όχι ανθρώπους με δικαιώματα ανεξάρτητα αγάπης παιδιά.
Μα γκόημ μέσα σε στάβλους κυριλέ .Ιδού ο λόγος που ενώ η Ελλάδα επιτρέπει τους Τούρκους να χτίζουν όπου γουστάρουν τζαμιά στην Ελλάδα, ενώ στην Τουρκία οι εκκλησιαστική περιουσία του ελληνικού λαού μετατρέπετε σε καζίνο και ξενοδοχεία .


Τα χρέη της Ελλάδος μας είναι τα μπόνους των πολιτικών’’ μας’’ που πουλάνε την δημόσια περιουσία της Ελλάδος σε ξένα έθνη.εν επτάλοφο.
ιωάννης ηγούμενος των πένιτων γημνών ασκιτών και ουράνιων πνευμάτων και βασιλεύς των 7 μπάσταρδων πιά εκκλησιών της επισημης αποστολικής διακονίας της εκκλησίας της ελλάδος, αυτεξώριστος του μασονικου τουρκοκρατούμενου χουντικου καθεστότως της βασιλεύουσας του άθωνα των ελλήνων και των χριστιανών.

22 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

vasilia mou ,eisai to fos.

sagapame polyyyy polyyy.

xristos despoina nikos stavroyla.

xristos anesti !! !

gia na anastisi kai emas.

vasilia ioanni proskinoume ton theo poy kiritis,
zei kyrios kai theos.
dioti kai alithos anesti !

bagie είπε...

Τα μαθηματα σου γεροντα μου καθε μερα με γεμιζουν δεος και γεματη χαρα πεταω σε καθαριους ουρανους..
οΙ αγγελοι μπιανουν στην καρδια μου και αγαλιαζουν την ψυχη μου.Σε ευχαριστω πολυ γεροντα μου και ευλογω τον Θεο που σε εφερε στον δρομο μου.

Ανώνυμος είπε...

Τα λογια σου...
ειναι σαν το αληθινο πνευμα του Χριστου μας...

ως εν ουρανο και επι της γης!

φλωγα του ανεμου,νερο μιας αστιρευτης πηγης...
γεννηση ουρανια αγγελων,αγαπη μιας πατριδας ζωντανης...

υπαρχη γιατι ζει το συμπαν
χαμογελω γιατι με εμαθες να αναγνωριζω πως μεσα απο την θλιψη...
γεννιεται και βασιλευη ο ηλιος της πατριδας της ψυχης μας,σε εικονα και ομοιωση του Θεου μας προς το προσωπο μας

σαν λουλουδι στον αγρο!
το μυρο το συμπαν δροσιζει
περιστερια χιλιαδες στον ουρανο.

την αγαπη μου στο πνευμα της ψυχης του Κυριου μας.

dimitris sin είπε...

xristos anesti vasilia mou,

kala , tosa pola ploytoi exoume kai imeste xreomenoi???

tora katalava giati ta vezis me theous kai me demones.

pragmati mprosta stin aperanti agapi tou theou gia ton anthropo,
tha prepei kai sto prosopo tou na ntrepomaste emeis oi ellines.

na eisai kala pou mas anigis ta matia.

Ανώνυμος είπε...

Υπέροχο το πόστ σου αδελφέ, σκέτη αποκάλυψη είσαι.
Αλλά πες μου ,γιατί μας ονομάσανε ειδωλολάτρες?

Και με την εκκλησία τι γίνετε τελικά? τον θεό δεν τον φοβούνται?:((((((


Αρτάκης Κωνσταντίνος.

artemis είπε...

Ειδωλα και εικονες....

πιστευουμε σε κατι διαφορετικο που θελουν να μας φυτευσουν,και αυτο που ειμαστε στην ψυχη μας το νεκρονουν διχνωντας μας την κολαση για επιγηα μεγαλεια...


Η ζωη του ανθρωπου,ειναι ενα απλο φυσημα με την πνοη του ουρανιου ανεμου,ζεις γιατι υπηρχες,
γεννιεσαι γιανα αυτοβιωσης την ουσια σου στον χρονο της ζωης σου....
εχωντας για βαση της συνηδιτοτητας,πως εισαι εσυ εικονα και ομοιωση του Θεανθρωπου

περιστερι στην ψυχη,μα κρεμασμενος στον σταυρο,με μια νεκρη αγαπη πιστευωντας πως γνωριζουμε να αγαπαμε τα παντα.

αγαπη====οταν ο λογος γινει ο ανεμος που θα κατευθηνη το λευκο περιστερι της καρδιας...σε ουρανους που δεν εχουν πορειες,αλλα κενταν το μελλον στο τωρα σου αγγελοι του Θεου.


αν χανωμε,ειναι γιατι γνωριζω να πεταω την ψυχη μου στον πονο που αναγνωριζει η καρδια μου...

αν υπαρχω στο νεκρο τωρα,ειναι γιατι ο πονος μου με εμαθε να βλεπω και απο την αντιθετη μερια του συμπαντος,εχωντας την πιστη πως Θεος θα υπαρχη στην βασιλεια της γης στο αιωνιο τωρα μας...

Αμην νεα Αναστασημη ημερα στο ξημερωμα του ηλιου!


Θα σας χαρισω το χαμογελω μου μεσα απο τα ασημενια δακρυα της ψυχης μου.την αγαπη μου.

-ολοφωτος ο δρομος των λογων σου,που εχουν για πατριδα την καρδια του Χριστου μας-

ioannis vasilefs twn mpastardwn paidiwn twn 8ewn ths ghs είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Υπέροχο το πόστ σου αδελφέ, σκέτη αποκάλυψη είσαι.
Αλλά πες μου ,γιατί μας ονομάσανε ειδωλολάτρες?

Και με την εκκλησία τι γίνετε τελικά? τον θεό δεν τον φοβούνται?:((((((


Αρτάκης Κωνσταντίνος
==============


oloi i oruodoksia einai o ellinismos.

o ellinismos olos einai o logos kai i didaskalia tou ihsou mas tou xristou.


tora gia fovo 8eou an exoun oi iereis??

iparxoun dio plevres stin ekklisia oso kai periergo na sou fenete,
oi ali8inoi kai oi kalpikoi,

oi sevastoi kai oi xlidatoi me titlous ipoti8emenous pou igounte stin or8odoksia kai akolou8ane tous apistous .

fovo 8eou den exoun giati aftoi oi planemenoi nomizoun pos aftoi einai o 8eos,
kai emeis oi xristianoi oi apostates tou mesia tous,diladi o satanas.


:))))

oi ellines sevontousan oti pio iero to simpan edose ston an8ropo...to na apodiksi o an8ropos pos einai i teliotita tou 8eou.

giannis maragkos είπε...

Η αλήθεια σου είναι φωτιά .

Αν τα ΜΜΕ ασχολούνταν με τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας όσο με τον Ρουβά σίγουρα δεν θα ήταν η ζωή μας έτσι.

Εμείς φταίμε που δεν σπάμε τις τηλεοράσεις .
Αλλά και η εκκλησία το γιατί σιωπά, ο ‘’λόγος’’ σου μας φώτισε.
Κάτι πρέπει να κάνουμε να φύγουμε από τα δίχτυα των εμπόρων της ελληνικής περιουσίας. Από ότι έμαθα ετοιμάζονται να ιδιωτικοποιήσουν το ΟΣΕ .¨((((
Ο θεός ας λυπηθεί την Ελλάδα μας.

Βασιλιά μου σε ευχαριστώ που μας ανοίγεις τα μάτια.

Ανώνυμος είπε...

Πυρ εξ ουρανού αδελφέ Ιωάννη ο λόγος της αληθείας σου.

Μας ανέστησες την ελπίδα για την χαμένη Ελλάδα και το πνεύμα της.
Αλλά το ποιο αξιόλογο από όλα είναι το κήρυγμα σου της εντολής της αγάπης που την στηρίζεις στο δίκαιο των ανθρώπων .

Σε ευχαριστώ που βρέθηκες στην ζωή μας.

Χριστός αληθώς ανέστη.
Ζει κύριος και θεός υμών.
Συνέχισε , σε αγαπάμε.


xristos kai meri .

akeksandros είπε...

ioanni epa8a sok.

stin genia ton 700 evro ,simera pira to vivlio to kenourgio tou velopoulo.

otan 8a katevw tha sto ferw.

se ena mono simio tis voriou ellados exei ouranio toso poly poy se kathe ellina antistixi para pola ekatomiria.


kala poso poly vathia kimomaste ???


essetai h hmera adelfe.

o finikas ksipna.

ioannis vasilefs twn mpastardwn paidiwn twn 8ewn ths ghs είπε...

epa8a sok.

stin genia ton 700 evro ,simera pira to vivlio to kenourgio tou velopoulo.

otan 8a katevw tha sto ferw.

se ena mono simio tis voriou ellados exei ouranio toso poly poy se kathe ellina antistixi para pola ekatomiria.
==============

i ftoxia kai distixia tou an8ropou ksekinaei apo tin paidia ...

emas tous ellines mas ma8ane na agapame tin eirini, kai paralila na misoume tin eirini tou
sinan8ropou mas.


den einai o oriktos ploutos pou 8a mas sosei...
alla i agapi kai alileggii anametaksi ton an8ropon.


ola ta alla mporoume na ta taktopoiisoume.


kai edo 8elo na 8ikso ksana tin ekklisia dioti afti einai to etio tis katantias tis ellados mas,kai sto pnevma kai stin ftoxia.
alla kai to oti einai ipef8ini dia ton diamelismo tou laou se diaforetikes ''mazes''.

kai an pei i ekklisia pos den exei tin eksousia na paremvi , tote giati xtipiounte oi politikoi na gini diaxorismos ekklisias kai kratous??

kai an diladi i ekklisia exei anagnorisimi eksousia stin xora mas tote giati den ka8izoun ''aftoi'' sto skamni tin politia gia apati enantion toy vatopaidiou???


idi i ekklisia katigorite apo ton ourano gia ''esxati prodosia'' tou ergou tis...

petros είπε...

ιωαννη μου αλλη μια φορα φωτια εισαι......φοβερα πραγματα μαθαινουμε.....ο λογος σου ο λογος του Κυριου μας.ενα και το αυτο.ποιος να τολμησει να αντισταθει στην πυρινη φωτια σου.μπασταρδοι εβραιοι και λοιπα τσακαλια......ενα να θυμαστε.....ΤΟ ΔΕ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ,ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΕΣΤΙ,ΗΤΟΙ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΟΙΣ,ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΜΩΣ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΠΙΣΤΟΙΣ.ΚΑΤΑ ΜΕΘΟΔΙΟΝ ΠΑΤΑΡΩΝ,....ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΣΤΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ.ο εκ της πενιας βασιλιας μας......ΔΟΞΑ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ.

ioannis vasilefs twn mpastardwn paidiwn twn 8ewn ths ghs είπε...

Ο/Η petros είπε...
=========

agapite mou petro oudis doulos anoteros tou kiriou tou...
''vasilias'' imaste emeis o laos :)))

o kirios mas tou ouranou einai o iisous xristos, o monos sotiras mas kai ali8inos vasilias tis eirinis tis aioniou zois.

afton pou sas fonazw .
pos mou eipai na sas pw pos erxete :)

artemis είπε...

Παιδεια...να σου αφανιζουν την γνωση της ψυχης
δινωντας σου στο χερι το σπαθι του τρομου και της μαγειας.

Σου αποκωβουν την εμφυτη γνωση του εγω θεου στο γιγνεσθε και σε μαρμαρωνουν στο εξελισεσθε,δινωντας μια ελπιδα καπου στο απειρο μελλον,να ζησεις αυτα που εχουν αυτοι ως ανωτεροι του κρατους λαου.
Στην σιωπηρη μαυρηλα που τους καλυπτη,κρυβουν οτι οι ιδιοι θελουν να αποκωψουν,το να σου δωσουν ανθρωπε το δικαιωμα να αφησεις το ελευθερο πνευμα να κυριαρχει στην ζωη σου.

Γνωριζουν τα παντα και ομως δινουν στο λαο το μεριδιο απο το περισευμα των οτι χρεωμενο του εχει μεινει,εχωντας μας αναξιους...
εναν λαο που δημιουργηθηκε στην ανθηση του χρυσου φοινηκα,εχωντας για λαβαρο την αγαπη την αμολυντη που χαριζετε απο την φυση ως πορευτη του αιωνιου συμπαντος.

Μα ο πονος ριζωνη,
οχι στο μισος μα στην δικαιοσυνη
του να αποδωθουν τιμια,

τα ως εν ουρανο και επι της γης
την ελευθερια...
να εισαι Χριστος στην ψυχη με αγαπη στην διανοια του νου,χωρις να σου αφερουν το λογο της ελευθεριας της φυσης σου

εχωντας στο χερι αυτη την φορα το σπαθι της φωτιας,του λογου.
με τη ταπεινωση πως δεν εισαι κατι το ανωτερο απο τον συν ανθρωπο σου,αλλα το ισο
το ισο που δεν ξεχωριζεται απο το μισος,αλλα που εχει για σπορα την αμολυντη αγαπη των ουρανων.

--------

Σαν αγγελοι,εργατες του θεου στην απλοτητα και την πραοτητα
στην ανοδο της ψυχης
στην συμβιωση της υπαρξεως μας με το συμπαν που ανηκει στο ολων...

κοντα,τοσο κοντα υπαρχει η αληθεια
οσο μακρια μας κρατανε με το ψεμμα τους
οπως καποτε ειχες πει ενα ανοιγοκλειμα των ματιων

τα χρυσα δακρυα που υπαρχουν στην καρδια μας,και που ειναι διαμαντια στα ποδια του Πατερα Θεου.!

amazona fotini είπε...

Ο πλούτος στη χώρα μας είναι άφθονος
η ευλογία δεν υπάρχει...
ο πατέρας μας τα χάρισε όλα στα παιδιά του
εμείς όμως δεν τα σεβαστήκαμε και τα καταστρέψαμε..
----

Πως μπορεί να εξασφαλίσει το ελάχιστον ενός εισοδήματος ένας πολίτης, ώστε να ζει με αξιοπρέπεια;

Κανείς δεν ενδιαφέρεται ... το μόνο που κάνουν είναι να μας πίνουν το αίμα
για το δικό τους συμφέρον...

και αν σηκώσεις κεφάλι και ζητήσεις το δίκιο σου σε αφανίζουν

δεν τολμάς να μιλήσεις πρέπει πάντα να υπακούς στις εντολές τους...

σε όλη τη Γη οι άνθρωποι ζητάνε τα ίδια βασικά πράγματα: τροφή, στέγη, παιδεία και αγάπη...

δυστυχώς όμως όλες οι αξίες έχουνε χαθεί και όλοι κοιτάνε
να αρπάξουν ότι μπορούν κι όπου το βρουν...

Μας έχουν κάνει να συμπεριφερόμαστε χειρότερα και από τα ζώα της ζούγκλας: ο θάνατος σου η ζωή μου...

αυτός είναι ο πολιτισμός μας..


ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΛΕΙΝ!!!
ΑΞΙΟΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΟΥ
ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΤΟ ΦΩΣ...

ioannis vasilefs twn mpastardwn paidiwn twn 8ewn ths ghs είπε...

Η artemis είπε...
Παιδεια...να σου αφανιζουν την γνωση της ψυχης
δινωντας σου στο χερι το σπαθι του τρομου και της μαγειας.

Σου αποκωβουν την εμφυτη γνωση του εγω θεου στο γιγνεσθε και σε μαρμαρωνουν στο εξελισεσθε,δινωντας μια ελπιδα καπου στο απειρο μελλον,να ζησεις αυτα που εχουν αυτοι ως ανωτεροι του κρατους λαου.
Στην σιωπηρη μαυρηλα που τους καλυπτη,κρυβουν οτι οι ιδιοι θελουν να αποκωψουν,το να σου δωσουν ανθρωπε το δικαιωμα να αφησεις το ελευθερο πνευμα να κυριαρχει στην ζωη σου.....

========

καλή μας άρτεμης,
το φώς τους είναι το ποιό λαμπρό σκοτάδη¨)


απο την μικρασιατική καταστροφή και μετά, η εκκλησία της ελλάδος νοθεύτικε αφανήζωντας τον λόγο του χριστού και νοθεύωντάς τον με την τούρκικη γενητσαρική παιδεία.

για τους έλληνες δέν υπάρχη μέλον...διό το μέλον το φητεύουνε άλοι για εμάς.

μα έσσεται η ημέρα,


και ο τριγμός των οδόντων.

όπως εμείς οι έλληνες πληρόνουμε την άλλη όψη του νομίσματος...
'ετσι και ''αυτοί'' θα πληροθούνε με την άλλη όψη της δικαιωσύνης.


ο θεός να τους φωτείση.

agapi είπε...

Οι μέρες που διαβαίνουμε είναι πολύ δύσκολες
αυτό που μας λυτρώνει είναι η προσευχή…
το ανέβασμα του νου στο «Θεό»…
η αφοσίωση και η εμπιστοσύνη σε Εκείνον..

όλοι οι άγιοι της εκκλησίας μας, μας έχουν παραδώσει
την ιερή τους εμπειρία με τρόπο εκφραστικό
η πίστης είναι όπλο ακαταμάχητο
γέφυρα που σώζει από τους πειρασμούς…
όπως το ψωμί είναι τροφή του σώματος έτσι και
η τροφή του νου είναι η πνευματική προσευχή…

μπορεί οι εβραίοι να θέλουν τη καταστροφή του έθνους μας
αλλά μάλλον έχουν ξεχάσει πως ο πατέρας μας
δεν μας έχει εγκαταλείπει ποτέ
«είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών»
«όλα τα βλέπει – όλα τα ακούει – μα και όλα τα γράφει»


μέσα από τα λόγια σου ευλογημένε δάσκαλε
παίρνουμε θάρρος, δύναμη και φως ζωντανό…
όπως λες «ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΛΕΙΝ»
αρκετό καιρό τους αφήσαμε να χορεύουν εις βάρος μας
ήρθε η ώρα να δοξάσουμε τον Κύριο μας..

Ανώνυμος είπε...

ολη η αληθεια μεσα σε λιγες μονο γραμμες
ποσο ομορφος ο λογος του Θεου
διαβασα τα αγια αυτα λογια
και γεμισε η ψυχη μου...

δεν χρειαζομαι τιποτα αλλο
σε ακολουθω χωρις φοβο και παθος

εισαι αγγελος εξ ουρανου


Κατια

Ανώνυμος είπε...

@γελαστός.


Δικαιοσύνη τα λογια σου
στηριζώμενα στην αλήθεια των αγίων πατέρων μας...
δεν φοβάμαι τώρα πια,είναι ο ήλιος
που κρατά το λάβαρο ψήλα στον ουρανό και τον δρόμο της αγάπης του Χριστού Πατέρα,μας διδάσκει.

Ποιός θα μπορέσει να σκοτεινίαση την αλήθεια των ουρανών στην γη που στηρίζει ολόκληρη την σοφία του σύμπαντος?

Άξιος αδελφέ,μα όπως λες και εσύ ή όλοι ή κανείς
η σωτηρία των ουρανών ανήκει στη γή!

Ανώνυμος είπε...

...οι του'' αρχαίου'' αγίου πνεύματος του'' άλφα και του ωμέγα'' οι εσταυρωτές.

....

afto den to katalava.:(

sin.

ioannis vasilefs twn mpastardwn paidiwn twn 8ewn ths ghs είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
...οι του'' αρχαίου'' αγίου πνεύματος του'' άλφα και του ωμέγα'' οι εσταυρωτές.

....

afto den to katalava.:(

sin.
===
είναι δυνατόν η θεία χάρης να υπίρχε και στο τώρα να μήν υπάρχη???

τότε το πνεύμα του άλφα και του ωμέγα της λευκής περιστεράς γιατί το κρατάνε αρχαίο?

¨))

o simpantikos episkeptis είπε...

H fotia einai i dinami tis agapis tis psixis o aeras to edafos(xoma) einai i statherotita tis pistis tou anthropoy to nero einai i katharotita tis psixis o aeras einai i galini tis psixis alla parallila kai i enosi allwn psixwn se mia!!Daskale pes toy etsi mas exoyn parei to paradeiso...i i zoi einai toso glikia kai iperoxi..Ioanni mas se euxaristoyme gia ola!!Se agapame poli!!