Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

η 7 λυχνία , εκινηθη... ουαί υμήν.

----------------------------
Όταν ατομικώς αμαρτάνωμεν, ατομικώς και τιμωρούμεθα.
Όταν όμως ως έθνος και ως Εκκλησία αμαρτάνομεν, τότε και εθνικώς δε και εκκλησιαστικώς τιμωρούμεθα.
Εθνικώς δε και εκκλησιαστικώς αμαρτάνομεν, όταν η αμαρτία υπερβένουσα τα στενά ατομικά όρια κατακλύση και μικρούς και μεγάλους και άρχιντας και αρχομένους και κυβερνώντας και κυβερνομένους και πολιτικούς και εκκλησιαστικούς παράγοντας και άπαντες ομού χειροκρατούμενοι βαίνομεν κατά κρημνών αθετούντα όσια της Πίστεως και της Πατρίδος, ποδοπατούντες ούτω πάν ό,τι τιμαλφές και πολύτιμον και άγιον παρελάβομεν παρά τηλικούντων Πατέρων.

Ουαί τότε και αλλοίμονον εις το έθνος αυτό.

ουαί στην γενεά εχυδνών και κύνων..

ουαί και αλλοίμονον εις το έθνος εκείνο,του οποίου οι πνευματικοί αυτού ηγέται οι επιφορτισμένοι με την ευθύνην της πνευαματικής καταρτίσεως και καθοδηγήσεως του λαού! ! !
είναι κύνες και ψεύτες...

τότε το έθνος ουδέν έτερον έχει να αναμένη ειμή οργήν και συμφοράς ...----------------

το πιστεύω των εβραίων .
''ο ευσεβής εβραίος γινωσκέτω, ότι το αίμα των χριστιανών θυσία εστί τά μάλα ευπρόσδεκτος τώ ουρανώ, ώστε το χέειν αίμα χριστιανού, είναι θυσία τόσω ιερά, όσον ή τών μάλλον πολυτίμων αρωμάτων και μύρων, μέσον εξιλεώσεως των αμαρτανόντων Εβραίων, θυσία προ πάντος συναποφέρουσα την ευλογίαν του Υψίστου επι των εκτελούντων και μεταλαμβανόντων αυτής''
Ταλμούδ, Γγμάρα, κεφ.Σχελ΄΄εκ και αβοδά,
Εισήγησις Σαράχ. Σχόλ. Περέκ 1 .

------------
όλλοι οι έλληνες γνωρήζουν πως εβραίοι μας δοιηκούν...
===
και αφανήζουν το πνεύμα του άλφα και του ωμέγα..
π.χ.
οι πολιτικοί μας πού καταντίσανε την ελλάδα?

ας μας μιλίσουνε οι σκοπιανοί πρώτα την γλώσσα των γραμμάτων των μακεδονικών νομισμάτων και μετα να μας πούνε οι γραματοίς φαρυσαίοι ποιός ανίκει σε ποιόν.

-----------

======================

Ακούσατε ποταποί Χριστιανοι οι τα των εθνών σχήματα ποιούντες,
Αφανησμό προσώπων ή στολισμόν γυναικών εν ανδράσι;
Τοίς τα τοιάυτα πράττουσι ουδέν όφελος το λέγεσθαι αυτούς χριστιανούς.
Ώσπερ γ’αρ η κόρη η παρθένος έως ότε φυλάσσει την παρθενίαν αυτής ευλόγος και αξίως παρθένος καλείται και παρθενίαν αποτελέση, ούκ έτι παρθένος εστί,
Ούτω και ο καλούμενος Χριστιανός.
Εάν τα συνθύκας παραβή και τας επαγγελίας
καταπατήση και τον λόγον του Ευαγγελίου αθετήση, και τα των εθνών πράττη, ουδέν όφελος το καλείσθαι αυτόν Χριστιανόν,καθός προείρηται.

Σύνετε ούν, άπαντες αγαπητοί, ότι δι΄ολίγων ρημάτων άπασιν εκείνοις απεταξάμεθα λέγοντες,
‘’αποτάσσομαι τώ σατανά και πάσι τοις έργοις αυτού.
Εννόησον τι είπες, πάσι τοίς έργοις αυτού.
Βλέπε τίνι συνέθου, ούκ αγγέλω, ού βασιλεί επιγείω,
Ούκ άρχοντι του αιώνος τούτου, αλλά τω βασιλεί των βασιλευόντων
Και αρχόντι των αρχόντων. Αυτό συνέθου και ωμολογησας και συνετάξω επί πολλών μαρτύρων.

Ακούσατε του Αποστόλου λέγοντος: ‘’τούτο ούν λέγω και μαρτύρομαι εν Κυρίο, μηκέτι υμάς περιπατείν καθώς και τα λοιπά έθνει εν ματαιότητι του νοός αυτών,
Εσκοτισμενοι τη διανοία’’.
Υμείς δε ούχ ούτος εμάθετε τον Χριστόν.
Προσέχετε τοις λεγομένοις, αγαπητοί,
Και μη συναναμίγνυσθε τοις τοιαύτα πράττουσι.
Πολλοί γάρ είσι της απώλείας μαθηταί και λετι πληθυνθήσονται.
Βλέπετε ότι ημέραι πονηραί είσι, ‘και ο καιρός τους ίδίους ύπερέτας προσχειρίζεται.
Και μη θαυμάσης , εάν ποιμένες λύκοι γίνωνται’ προς γάρ Επισκόπυς και Πρεσβυτέρους διαλεγόμενος Παύλος ο Απόστολος έλεγεν,ότι ‘’έξ υμών αυτών
αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμένα.’’(πραξ.κ΄30.).

ώστε μηδείς πλανάτω υμάς έχων έξωθεν σχήμα αγγελικόν,
και έσωθεν διαβολικόν. Δια τούτο ο Ιησούς έλεγε:΄ ''βλέπετε μή τίς υμάς πλανήση''(ματθ.κδ.γ΄4.).
οίτινες έρχονται πρός υμάς εν ενδύμασι προβάτων,έσωθεν δε εισι λύκοι άρπαγες,
οίτινες έχουσι ''μόρφωσιν ευσεβείας , την δέ δύναμιν Αυτής ήρνημενοι''
υμείς δέ ,αγαπητοί, μή πλανηθήτε,αλλ΄ώς παρελάβετε τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εν Αυτό περιπατείτε΄ και ο Θεός της ειρήνης εσται μεθ΄υμών.Και περι μέν τούτων ενταύθα αποδώσω τον λόγον.
Οταν δέ άρξωμαι λαλείν περί της συντελείας,
φρίκη μοι επέρχεται , και εξίσταμαι. Πάντα μέν τά τού Κυρίου
θαυμαστά μεγάλα και φοβερά και ένδοξα΄τό δέ τέλος τής συντελείας και τό τής Δευτέρας Αυτού Παρουσίας μυστήριον υπέρ λόγον καί νούν και έννοιαν, υπερβαίνει πάσαν διήγησιν , και καταπλήττει πάσαν ακοήν.
Μεγας δέ αγών καί πολύς πόθος των μαθητών ακούειν παρά του Διδασκάλου σημεία περι της συντέλειας .
''πάσα φυτεία ήν ούκ εφύτευσεν ο Πατήρ μου , εκριζωθήσεται.''
Διάφορον ορώ των τότε Ποιμένων παρά των νύν.
Εκείνοι πολεμισταί ΄ ούτοι φυγάδςες΄
Εκείνοι βιβλίων καλλωπισταί και δογμάτων, ούοι ιματίων και γελγών, ούτοι ως μισθωτοί αφιάσι τα πρόβατα και φεύγουσιν΄
Εκείνοι την ψυχήν αυτών έθηκαν υπέρ των προβάτων μιμησάμενοι τον Ποιμένα τον καλόν.
Περί της λογικής ποίμνης λόγος ουδείς, περί ής λόγον απαιτηθησονται εν τη μεγάλη ημέρα της Κρίσεως.
Είτα , εάν τις ερωτήση αυτούς περί βιβλίων , αποκρίνονται λέγοντες ΄ ‘’πτωχός ειμί’’.
Και ούκ ευπορώ βιβλία κτίσασθαι.
Είτα προσέρχονται ούχ ως πτωχοί , αλλ΄ ίμάτια φορούντες έκστιλβα, βαλάντια κεκτημένοι αδρά, και τράχηλους ως παρασίτων ταύρων,μαθητών πλήθος επισυρόμενοι, μάλλον δε μαγείρων, τα μέν αισχόν εστι και λέγειν, ‘’ εκ του περισσού γάρ πλούτου συνεισάκτους εκτήσαντο προφάση ανδραπόδων.
Αλλ΄ ουαί υμίν , οι τρυφώνες και μετεωριζομενοι εν χρυσώ και ιματίοις ποικίλοις καλλωπιζόμενοι, πως άλλοις δείξετε την καλήν πτώχειαν του Χριστού του δι΄ημάς πτωχεύσαντος, του εντειλαμένου τοις μαθηταίς Αυτού μη έχειν χαλκόν εν ταις ζώναι ; όντως πλανάσθε μη νοούντες τας Γραφάς. Ούκ ακούετε του Κυρίου λεγοντος ‘’μακάριοι οι πτωχοί;’’ Και πάλιν ‘’ουαί υμίν τοις πλουσίοις’’ ‘’και μη θησαυρίζετε επι της γής’’.
Ο πλούτος υμών επληθύνθη και ο λόγος υμών εξέλιπε,τα ιμάτια υμών σητόβρωτα γεγόνασι,περί ών λόγον δώσετε τω Αρχιποιμένι Χριστώ΄ου γάρ αγνοείτε ότι έκαστος ημών περι εαυτού λόγον δώσει τω Θεώ.

==================

επιστολη προς τους οπαδούς του ουράνιου πολιτεύματος της βασιλίας της αγάπης των ουρανών επι της γης.

Αγαπήσατε τον βαραβάν…
Και ακούτε τον βαραβάν ενώ προς τον θεό πορεύστε δεν βλέπετε τυφλοί;
Πως τας οδούς των Εβραίων του Μωάμεθ τον θεό ακολουθάτε;
Δεξιά και αριστερά και μέτρια κεντρώα με δεξιά με αριστερά πολιτεύεστε..
Μα σας απαγορεύουν τα κώματα τα πολλά του τέρατος της μίας καρδιάς’
την χρυσή οδό στην ευθεία να περπατάτε και όχι σύμφωνα με τον χάρτη της πορείες μιας οδού, με τα πόδια να πηγαίνεις στον ουρανό…
ενώ μιλάτε για ελευθερία σπουδάζεστε τον τρόπο το περιστέρι της να το κρατάτε φυλακισμένο στο χρυσό κλουβί του εγώ-θεού σας.
Νεκροί !!!
Έλληνες αεί εσμέν.
Και ο Ελλην δεν θέλει να είναι ο ένας θεός ΄
Μα του τριαδικού άλφα και ωμέγα ο αγαπητός υιός των αλήλων του ο ίδιος του ''έν'' ο αδελφός χρ(η)στός..
Ο Ιησούς Χριστός ο ζωντανός μάρτυρας της αγάπης αυτής.
Μα η μαρτυρία των έργων των ανθρώπων ποια είναι???
Πώς ρέει η ενέργειας των συναισθημάτων μας και του τι αγαπά ο κάθε ένας προς το πρόσωπο των ‘’άλλων’’??
Το να μιλάμε για την αγάπη την ώρα που την ανθρωπότητα την έχουμε διαιρεμένη στην μέση??
Το να δοξάζουμε τον Ιησού χριστό που τις δικές μας αμαρτίες της συγχώρησε και με την δύναμη της υπερηφάνειας αυτής να στέλνουμε στον διάβολο την γυναίκα που φοράει μήνη στην εκκλησία???
Και στο σπίτι να βρίζουμε την μητέρα και τον πατέρα λόγω νεύρων και ιδεολογιών??Ω! πόρνοι της αγάπης σας στα μέτρα και τα σταθμά του φαλού (πέους) σας και της μυτρας (''γένας'' )σας ακολουθήτε...

την πεθαμένη σας ψυχή ποτέ δεν θα την αγαπήσετε..νεκροι τον άδι αγαπάτε και τον σπέρνετε.
για την αγάπη μιλάτε και όλλοι μόνοι σας ζήτε και τον χριστό επικαληστε.΄μόνο και μόνο για να στήλει στον διάολο τον αδελφό σας.


ουαιί


εσείς οι άνθρωποι είστε ο ζωντανός ναός του μόνου άδη.

στο δικαστίριο του θεου γημνές οι ψυχές σας δικάζοντε,

και ας ντίνεστε ιθικα στα κορμιά σας...

ο θεός γημνούς και αγαθούς σας γένησε..αυτο θα είναι το ζύγη του νόμου στην άλλη μεριά του ιθικού σας είναι.


ο έχων ότα ακουέτω.

ο έχων μάτυα άς δεί.

έσσεται κρήση Θεού υιού και πνεύματος ξένου απο τα μυαλά των ανθρώπων(άγιο = χορης την γη)..

'έσσεται η εικόνα και η ομοίωση τών ανθρώπων της ουσίας του τι εστί Θεός αγάπη...και η οργη της αγάπης αυτής.

μετανοήτε αδέλφια...

έσσεται ήμαρ! ! !


--


ιωάννης παλαιολογος βασιλεύς των 7 εκκλησιών της πενίας της ορθοδόξου εκκλησίας, ιπο την κατοχή των τούρκων .

4 σχόλια:

bagie είπε...

Μεσα απο τις σταχτες γεννηθηκε η ψυχη μου..και αυτο το ωφειλω σε εσενα γεροντα.Κοιταμε μονο το εγω μας και το πως θα ενδυθουμε τι θα πουμε απο απεξω να ειμαστε πανεμορφοι αλλα το φορεμα της ψυχης μας να ειναι μαυρο.Ποιο παμε να γελασουμε τον Χριστο μας.Οχι πια.Τερμα η υποκρισια και ας ανορθωσουμε το αναστημα μας.Ολοι να μην κοιταμε το εγω μας αλλα το εντος υμων.Οχι υποκρισια στην καρδια μας και αλλο ψεμμα η εκκλησια μας και η Ορθοδοξια μας θα αναστηθει οπως και οι καρδιες μας.Οι αισχατες μερες σε καιρο ειρηνης και αγαπης δεν χωρανε.Χριστο στην καρδια μας και αγαπη.
Γεροντα μου μεσα απο τα μαθηματα σου μαθαινω να προχωραω και να στεκομαι στα ποδια μου ημουν νεκρη και εσυ με ανεστησες οπως και με τον λογο σου μου δινεις θαρρος να συνεχιζω να ζω.

artemis είπε...

Φυτευεις ενα δεντρο,και περιμενης απο αυτο καρπους.Ποτε δεν το ποτιζεις,ποτε δεν το σκαλιζεις,ποτε δεν του εκοψες τα ξερα για να του δωσεις την δυναμη για τα χλωρα,δεν το αφηνεις να δεσουν οι ριζες του και περιμενεις να σου προσφερει την ζωη του.
Πως...?
το θανατωνεις καποια ημερα,ξεριζωνωντας την καρδια του γιατι δεν ηταν αυτο που ηθελες.
-----------

Πολλες φορες σκεφτηκα πως η βροχη δεν ειναι ενα φυσικο φαινομενο,μα τα δακρυα του Θεου,
που βλεπει να πονα το παιδι του και εμεις που ειμαστε αγγελοι του να ασχολουμαστε με διαφορα εγωηστικα,χωρις ποτε να κοιταξουμε την αληθεια!

Αυτο που ειμαστε,η θεωση του ουρανου στη γη
τα αξια της χρηστιανοσυνης σε νοηση ανθρωπινης μορφης επιτρεπωντας σου να αγγιξεις το απυρο του συμπαντος του εξω εσω κοσμου σου.

Ελευθερια δεν ειναι η κακοβουλη επιβολη της εξοντωσης των ηθων,που καποιοι με το γαντι μας προσφερουν στο πιατο...
ελευθερια ειναι να μπορεις να γεννας τον ηλιο του ουρανου στην ψυχη του κορμιου σου φωτιζωντας τον θρονο του πατερα στο πεταγμα των λευκων περιστεριων...


Ελληνες δεν ειμαστε αυτο που μας προγραμματιζουν,να ρομποτιζουμε το μελλον του θανατου μας σε ενα νεκρο σημερα.
Εμεις ανηκουμε στο Αλφα της αναγεννησης του κοσμου στην απολυτη ταυτοποιηση της ολοκληρωμενης αγαπης του Ωμεγα θεου της ψυχης μας.
Τοσα λαβαρα αγωνων ηταν χαρα για το χωμα της πατριδας...
ο σταυρος δεν ειναι επι ξυλου μια ζωη κραμαμενη στο θανατο και αβασταχτο βαρος,ειναι η αιωνια ανασταση προς λυτρωση ανθρωπου,ειναι αυτο που η ψυχη γνωριζει και λαλη
το νερο το αθανατο που ξεδιψα τα παθη
ολα τα φυσιολογικα απο τα αντιθετα που μας κρατανε


η ζωη στο τωρα μας ανηκει!
αυτη η ζωη που Θεος και ανθρωπος στα ματια θα κοιταχτουν για πρωτη φορα υποστηριζωντας πως ζει και υπαρχει...

Αιωνια γεννημενη αγαπη,
στον αερα των ουρανων που στολιζουν την γη των αγγελων........!

anastasia είπε...

Όταν ατομικός αμαρτάνομε , ατομικός και τιμωρούμεθα
Όταν όμως ως έθνος και ως εκκλησία αμαρτάνομε,
τότε και εθνικός δε και εκκλησιαστικός τιμωρούμεθα....

=....=....=....=....=

πόσο δίκιο έχεις

η εκκλησία δυστυχώς δεν επιτρέπεται να αμαρτάνει
είναι το λυχνάρι που φωτίζει το λαό
δεν μπορεί να έχει το ποίμνιο της στο σκότος
μα πρέπει να φέρει την αναγέννηση και την αναλαμπή
να σταματήσουν τη φαγωμάρα που έχουν μεταξύ τους και
δούνε τα προβλήματα του κόσμου, να βοηθήσουν με έργα
και με πράξεις ...

βαρεθήκαμε το θα και θα

εμείς φυσικά δεν μπορούμε να τους κρίνουμε
μόνο ο Κύριος μας,
μα δεν μπορούμε να κρύβουμε και την αλήθεια...

η προφητείες της αποκάλυψις έχουνε πάρει το δρόμο τους

έσσεται ήμαρ...

dimitrios sin είπε...

vasilia mou fones san kai esena prepei na akougonte.

eisai fos adelfe akolou8oume.
o kairos eggys.